Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Enginyeria de la telecomunicació

Resultats de la cerca

Inauguració curs 2010-11 de les escoles ESAB i EETAC

Accés obert
18 d’oct. 2010
Conferència inagural: "La Teledetección del Siglo XXI en Agricultura: una nueva era basada en microsensores multiespectrales y vehículos aéreos no tripulados" a càrrec de Pablo Zarco-Tejada

Inauguració del curs acadèmic a l'EPSEVG 2010-2011 : Lliçó inaugural

Accés obert
8 d’oct. 2010
Lliçó inaugural en l'acte d'inauguració del curs acadèmic a l'EPSEVG 2010-2011. La lliçó, que té per títol "Innovando desde Telefónica en el siglo XXI", va anar a càrrec de Pablo Rodríguez Rodríguez, Director de Recerca de Telefónica I+D i professor de la Columbia University a Nova York.

Pols, gasos, vent i cendres: radars làser per al sondeig de l’atmosfera

Accés obert
15 de jul. 2010
La recent erupció del volcà Eyjafjallajökull és un exemple de l’impacte que els aerosols atmosfèrics poden
tenir en el quefer diari de milers de persones i en l’economia d’arreu del món. Aquest esdeveniment ha
estat seguit des de terra per radars làser (lidars), que han permès determinar l’evolució en quatre
dimensions (espai i temps) dels núvols de cendra i proporcionar informació valuosa per a les agències
meteorològiques i les administracions encarregades de la seguretat de l’aviació. Tanmateix, els lidars
proporcionen també informació resolta en distància de pols en suspensió a l’atmosfera en condicions no
excepcionals, sobre concentració de gasos i sobre camps de vents, tret que fa d’aquests instruments una
eina important en els camps de les recerques climàtiques, de la meteorologia i de la detecció
mediambiental. La conferència revisarà els principis d’aquesta tècnica de sondeig de l’atmosfera i
presentarà exemples de l’aplicació.

Mòbils: la cobertura deixarà de ser un problema?

Accés obert
25 de maig 2010
A l'Adrián Agustín la recerca li ha permès "millorar la meva capacitat d'organització i planificació del treball". Actualment és investigador del Grup de Processament del Senyal i Comunicacions i participa en el projecte Rocket.

El projecte Rocket té com a objectiu intentar millorar els sistemes de comunicació sense fils. Es proposen una sèrie de solucions com la introducció de repetidors i el disseny de tècniques per a utilitzar-los, per millorar les comunicacions, tenir més amplada de banda, és a dir, poder transmetre més informació i intentar que, a nivell cel·lular tots els usuaris puguin tenir una molt bona cobertura per a transmissions per Internet, transmissió de dades.

S'ha observat que l'espectre radioelèctric està infrautilitzat en llocs i hores del dia determinats. En aquest escenari, els investigadors plantegen que tant els terminals mòbils com les estacions bases detectin si al seu entorn és possible utilitzar aquestes bandes per incrementar la velocitat de transmissió de la informació. Així mateix el projecte proposa desplegar terminals repetidors molt petits i econòmics, i augmentar significativament les prestacions de les xarxes sense fils.

Will mobile coverage problems soon become a thing of the past?

Accés obert
25 de maig 2010
Research has helped Adrián Agustín increase his ability to ‘organise and plan’ his work. He is currently a researcher in the Signal Processing and Communications Group and participates in the Rocket project, which aims to enhance wireless communication systems.

Within the framework of the project, a variety of solutions have been proposed, including introducing relays and designing the necessary techniques to use them to improve communications, increasing bandwidth to make it possible to transmit more information, and trying to ensure that, at the cellular level, all users have very good coverage for Internet transmissions and data transfer.

The radio spectrum has been observed to be underused in certain places and at certain times of day. In such cases, the researchers are investigating the option of using both mobile terminals and base stations to detect whether the idle bandwidth can be used to increase the speed of data transmission. The project likewise proposes deploying very small and affordable relay terminals and significantly increasing the performance of wireless networks.

Móviles: ¿la cobertura dejará de ser un problema?

Accés obert
25 de maig 2010
A Adrián Agustín la investigación le ha permitido "mejorar mi capacidad de organización y planificación del trabajo". Actualmente es investigador del Grupo de Procesado de la Señal y Comunicaciones, y participa en el proyecto Rocket.

El proyecto Rocket tiene como objetivo intentar mejorar los sistemas de comunicació inalámbricos. Se proponen una serie de soluciones como la introducción de repetidores y el diseño de técnicas para utilizarlos, para mejorar las comunicaciones, tener más ancho de banda, esto es, poder transmitir más información e intentar que, a nivel celular todos los usuarios puedan tener una muy buena cobertura para transmisiones por Internet, transmisión de datos.

Se ha observado que el espectro radioeléctrico está infrautilizado en lugares y horas del día determinados. En este escenario, los investigadores plantean que tanto los terminales móviles como las estaciones bases detecte si a su vez es posible utilizar estas bandas para incrementar la velocidad de transmisión de la información. Así mismo, el proyecto propone desplegar terminales repetidores muy pequeños y económicos, y aumentar significativamente las prestaciones de la redes inalámbricas

AAA: autenticación, autorización y accounting

Accés obert
20 de maig 2010
Vídeo elaborat a la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat

Computación ubicua

Accés obert
20 de maig 2010
Vídeo elaborat a la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat

Computer forensics

Accés obert
20 de maig 2010
Vídeo elaborat a la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat

Factura electrónica

Accés obert
20 de maig 2010
Vídeo elaborat a la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat