Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Organització de Congressos

Resultats de la cerca

Seminar presentation

Accés obert
4 de juny 2012
Presentació del Cinquè Seminari Internacional de Sostenibilitat

Presentació del Cinquè Seminari Internacional de Sostenibilitat

Aprenentatge basat en projectes

Accés obert
4 de jul. 2006
Presentació a càrrec d'Eduard Santamaria, Professor de l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels, en el departament d’Arquitectura de Computadors, amb experiència en l’aprenentatge basat en projectes, que s’està desenvolupant en aquest centre.

Campus Digital Atenea 4 : una experiència d'usuari

Accés obert
4 de jul. 2006
Presentació a càrrec de Carles Batlle, professor l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, en el departament de matemàtica Aplicada IV. Sots-director d’Organització Docent i Recerca (2000-2006). Professor de segon cicle a la titulació d’Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial.

Presentació amb sessió de debat.

El aprendizaje cooperativo: una herramienta al servicio de otra docencia

Accés obert
4 de jul. 2006
Presentació a càrrec de Joan Domingo, professor de la EUETIB, coordinador del Gup d’Interes en Aprenentatge Cooperatiu, i de les Jornades d’Aprenentatge Coorpatiu a la UPC des de l’any 2001.

La biblioteca com a centre de recursos per a l'aprenentatge i la docència

Accés obert
4 de jul. 2006
Presentació a càrrec de Sílvia Sunyer, Cap de la Biblioteca de l'Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, i Silvia Colás, bibliotecària responsable de la Unitat de Serveis per a l'Aprenentatge de la Biblioteca.

Es presenten les activitats dutes a terme per la Biblioteca de l'EPSEVG, dins el marc de les actuacions del Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC, que pretenen donar suport a les activitats de docència i aprenentatge dins l'esmentat centre.

Quantum LEAP (Learning English for Academic Purposes).Un entorno virtual de aprendizaje de inglés académico en la universidad adaptado al modelo docente de el EEES y a las directrices del Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas

Accés obert
4 de jul. 2006
Presentació a càrrec d'Elisabet Arnó i Carmen Rueda, Professores d'anglès tècnic a l'EPSEVG en el departament de Projectes d'Enginyeria. Secció d'Anglès. La seva activitat se centra en el camp de l'ESP (English for Specific Purposes), tant en el disseny de materials didàctics com en la recerca. Una de les línies principals del seu treball és l'ús de la tecnologia en l'aprenentatge de llengües, l'ensenyament online, i l'autonomia en l'aprenentatge. Recentment han publicat el llibre "Information Technology in Languages for Specific Purposes: Issues and Prospects" (New York: Springer, 2006). Actualment treballen en el desenvolupament d'un entorn virtual per l'aprenentatge d'anglès acadèmic ("Quantum LEAP: Learning English for Academic Purposes").

Sistema para el autoaprendizaje i la autoevaluación continuada

Accés obert
4 de jul. 2006
Presentació a càrrec de Joan Solé i Maurici Sivatte, professors de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, en el departament d’Enginyeria Mecànica. El sistema desenvolupat pretén implementar un mètode alternatiu al plantejament docent tradicional, tant pel que fa a l’aprenentatge com a l’avaluació d’aquest. Sense deixar d’impartir les classes de teoria i problemes, s’utilitza una part de les hores de classe presencial i el temps d’estudi no presencial, per a reforçar i consolidar l’aprenentatge de l’estudiant. Es busca una major implicació de l’alumne en el seu aprenentatge, marcant-se el seu propi ritme i responsabilitzant-lo de la seva progressió acadèmica. Aquest sistema d’autoaprenentatge persegueix l’objectiu d’aconseguir incrementar la seva motivació vers els continguts de l’assignatura. És un aprenentatge totalment actiu, donat que l’estudiant aprèn resolent les qüestions i els problemes plantejats. A més a més, el sistema possibilita l’autoavaluació personalitzada i individual de l’alumne, decidint, ell mateix, el moment més adient per avaluar-se de cada mòdul temàtic de l’assignatura en funció del nivell dels coneixements adquirit. El fet de decidir el seu propi ritme d’aprenentatge i avaluació rebaixa la pressió que suposen per a l’alumne les proves escrites convencionals. En tot moment, el professor està informat de l’estat de l’aprenentatge i avaluació de cada alumne, permetent la tutorització individual en el cas de desviacions en relació als objectius formatius finals. El sistema cal que sigui molt senzill d’utilitzar i que permeti la màxima flexibilitat per adaptar-se a les diferents assignatures que el Departament d’Enginyeria Mecànica imparteix a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (DEM-EPSEVG).

La evaluación alternativa de los aprendizajes i el portfolio del estudiante

Accés obert
3 de jul. 2006
Presentació a càrrec de Cristina Poyatos, El portafoli de l’Estudiant com a eina d’avaluació continuada a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Plan de introducción de metodologías de aprendizaje activo

Accés obert
3 de jul. 2006
Presentació a càrrec de Pere Ponsa Asensio, Professor de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, en el departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial i que arran d’un projecte de Millora de la Qualitat de la Docència de l’edició de l’any 2005, treballa amb diversos membres de l’Escola en l’aplicació de metodologies actives dins la titulació d’Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial. El presente trabajo aborda la problemática de la creación de herramientas (esquemas, cuestionarios, uso de metodologías activas) orientados a profesionales docentes para la mejora del proceso de enseñanza/aprendizaje en el ámbito de la ingeniería. Los autores consideran que los cambios metodológicos que se derivan del aprendizaje centrado en el estudiante conllevan la necesidad de utilizar herramientas al alcance de los profesionales docentes. En este trabajo se aborda un acercamiento a esta problemática. Con ello se pretende favorecer dos aspectos: el seguimiento de la actividad docente en el aula, el seguimiento de la actividad docente en el centro. En la primera situación se pretende que el profesor/a aplique herramientas y metodologías en un asignatura concreta. En la segunda situación se pretende establecer una relación entre los profesionales docentes y su relación con la planificación institucional de la mejora de la calidad de en la docencia. Los antecedentes de este trabajo proceden de los trabajos de la Dra Cristina Poyatos de la Griffith University en la temática de plan para la introducción del portafolio del estudiante. En dichos trabajos se aborda cómo transformar una metodología estándar de enseñanaza/aprendizaje a una metodología activa basada en portafolio, de ahí que tomando prestada esta idea de transformación, los autores la aplican al desarrollo de herramientas docentes.