Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Enginyeria mecànica

Resultats de la cerca

Ciència i enginyeria dels instruments musicals. El cas de les xeremies de la cobla

Accés obert
28 de set. 2010
L’enginyeria, com l’art d’aplicar la ciència per incidir en la realitat, troba un bon exemple en els programes de
recerca impulsats per l’IEC en l’àmbit del les xeremies de la cobla.
L’evolució artesanal d’un instrument vers la seva millora és lenta, perquè es basa en la introducció de
retocs locals, l’un darrere l’altre. Però un retoc previst per a millorar una nota influeix en totes elles, i això
fa que calguin moltes proves per a millorar de manera significativa l’instrument. El disseny científic ―i això
és «enginyeria»― permet tenir en compte tot el conjunt de retocs per a millorar tot l’instrument, amb la qual
cosa l’evolució pot ser ràpida i amb un cost mínim perquè cal fer pocs prototips.

Analytical Formulations in Lagrangian Dynamics: Theoretical Aspects and Applications to Interactions with Virtual and Physical Environments

Accés obert
6 de jul. 2010
Multibody dynamics has its roots in analytical mechanics. Newton's second law directly implies
that the dynamics of a particle along any direction of physical space is specified by either giving
force or motion. This notion is extended under the Lagrangian approach to the general case
where a system is considered as a generalized particle in configuration space. In this
presentation, we elaborate on the principle of relaxation of constraints and some analytical
aspects that give the possibility to establish novel representations for mechanical systems. A
key aspect in our approach is the replacement of the direct consideration of constraints with a
two‐step analysis, and moving the "force or motion" specification to the second step. This
approach makes it possible to establish a more general view of multibody dynamics problems
and address systematically non‐ideal and non‐perfect cases, as well as some groups of
unilateral problems. Based on the proposed approach we will discuss different possible
parameterizations of multibody dynamics, which can be advantageous for various applications
(e.g., computational aspects, analysis, control). We will bring illustrative applications in analysis,
design, and control from various fields of mechanical systems such as robotics, haptics and
virtual environments, biomechanics, and vehicle systems.

UPCecoRacing

Accés obert
16 de des. 2009
II PRESENTACIÓ ANUAL DEL PROGRAMA INSPIRE3. El programa INSPIRE3, impulsat per l’ETSEIAT, és una iniciativa adreçada als estudiants pel desenvolupament de projectes interdisciplinaris reals i innovadors que resulten en un nova experiència educativa en enginyeria.

Introducció a la dinàmica de sistemes multisòlid i aplicacions

Accés obert
27 de nov. 2009
La dinàmica de sistemes multisòlid és una disciplina que permet simular, mitjançant ordinador, el
moviment de vehicles, màquines i mecanismes amb un alt grau de detall. En primer lloc, es realitza el
model físic del sistema que s’ha de simular, i es decideix el grau de simplificació de la realitat que
s’adopta i les teories que s’apliquen per a representar els diferents fenòmens mecànics que hi
apareixen: flexibilitat, contacte, etc. En segon lloc, s’elabora el model matemàtic del sistema, és a dir,
la selecció de coordenades que en representen la configuració al llarg del temps (existeixen diferents
famílies de coordenades ja establertes, i l’elecció d’unes o altres depèn de l’aplicació concreta). En
tercer lloc, es formulen les equacions del moviment i s’obtenen tots els termes cinemàtics i dinàmics
que hi intervenen. En quart lloc, se selecciona l’integrador numèric que proporciona la solució de les
equacions del moviment al llarg del temps. Tot això s’ha d’implementar en un cert llenguatge de
programació, com per exemple Fortran, C++ o Matlab, o en combinacions entre ells. Els cinc aspectes
indicats es troben fortament relacionats, de manera que l’elecció d’un condiciona fortament els altres.
Mitjançant aquesta tècnica es poden realitzar simulacions de sistemes tan complexos i realistes com
automòbils, trens, excavadores, robots o el mateix cos humà.

Tractament de senyals cinemàtics i de masses de teixit tou enl’anàlisi dinàmica inversa de models biomecànics

Accés obert
27 de nov. 2009
L’anàlisi dinàmica inversa (ADI) s’utilitza per a calcular les forces i els moments que intervenen en el
moviment d’un sistema mecànic quan el moviment d’aquest sistema és conegut. En les últimes dècades,
aquest tipus d’anàlisi s’ha aplicat àmpliament en el camp de la biomecànica. L’objectiu és obtenir
informació quantitativa sobre la cinemàtica, la dinàmica i el comportament mecànic del sistema
musculoesquelètic durant l’execució d’un determinat moviment o activitat física. Per a realitzar l’ADI,
cal modelitzar el cos humà com un sistema mecànic format per sòlids rígids enllaçats per parells
cinemàtics, i adquirir-ne la cinemàtica per mitjà d’un sistema de captura del moviment. Existeixen
diferents fonts d’error que afecten el resultat d’aquesta anàlisi. Una manera senzilla de comprovar-ho
consisteix a comparar les forces de reacció amb el terra calculades mitjançant l’ADI amb les
mesurades per una placa de força. Aquesta discrepància entre les magnituds observables generades pel
sistema biològic real i les calculades mitjançant l’ADI del model biomecànic es coneix com a «problema
fonamental de la dinàmica inversa mioesquelètica». Aquest problema apareix per causa d’una sèrie
d’inconsistències entre la dinàmica del sistema real i la que s’obté simulant el sistema biomecànic. Hi
destaquen tres fonts d’error: el soroll que introdueix el mateix sistema de captura del moviment, el
moviment de la pell respecte al sistema esquelètic i l’efecte del moviment de les masses de teixit tou.
Es presenta un procediment sistemàtic per a tractar de manera integrada aquestes tres fonts d’error,
i l’objectiu és millorar els resultats de l’ADI de sistemes biomecànics processant els senyals cinemàtics
adquirits.

Dinámica de los fluidos ideales

Accés obert
1 de des. 2008

El campo electroestático. Parte 2

Accés obert
1 de des. 2008

Dinámica de los fluidos viscosos

Accés obert
8 de nov. 2008