Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Actes, jornades i conferències

Resultats de la cerca

Jornada I+D+i en Ingeniería Civil 2008 (2/2)

Accés obert
21 de nov. 2008
Presentación de los proyectos de investigación que lleva a cabo la Escuela de Caminos realizada durante la "Jornada I+D+i en Ingeniería Civil” que se produjo el día 21 de noviembre en la Sala de Actos de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona.
Ingeniería del Terreno por Antoni Gens
Ingeniería del Agua por Josep Dolz
Ing. de Estructuras y Construcción por Antoni Marí
Ingeniería del Transporte y Territorio por Andrés López Pita
Ingeniería Computacional por Eugenio Oñate
Medio Ambiente y Sostenibilidad por Xavier Sánchez-Vila

Jornada I+D+i en Ingeniería Civil 2008 (1/2)

Accés obert
21 de nov. 2008
Conferencia "El CSIC y su relación con las Universidades" presentada por el Sr. Rafael Rodrigo, Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas durante la "Jornada I+D+i en Ingeniería Civil” realizada el día 21 de noviembre en la Sala de Actos de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona.

Mesura de cabal amb instruments de tipus tèrmic

Accés obert
21 de nov. 2008
Dins el món dels mesuradors de cabal, els que anomenem de tipus tèrmic, o també de vegades termals, han anat fent-se un lloc en els darrers anys, amb l’objectiu d’ésser avui instruments que s’especifiquen en projectes i aplicacions de tot tipus. Com a mesuradors de cabal, els trobem aplicats en gasos; i com a detectors o alarmes de cabal, tant en gasos com en líquids. En la conferència parlarem de dos tipus de cabalímetres tèrmics: els que mesuren amb bypass i els que ho fan mitjançant una sonda inserida en la conducció. Veurem en quin principi de funcionament es basa cadascuna de les dues tecnologies, parlarem de la incertesa en la mesura i en presentarem aplicacions típiques.

Presentació del Campus de la UPC a Terrassa

Accés obert
20 de nov. 2008
Presentació del Campus del la UPC a Terrassa per Joseba Quevedo.

A simulation-based algorithm to predict time-dependent structural realiability

Accés obert
19 de nov. 2008
L’Institut d’Estadística i Matemàtica Aplicada a l’Edificació (IEMAE) recull propostes en el sector de l’edificació sostenible de professors de diferents departaments de l’EPSEB de forma transversal i en aquest context dinamitza i dóna suport a l’activitat dels seus membres en l’àrea de l’Estadística i Matemàtica Aplicada orientades a noves metodologies i les seves aplicacions.
Dins del Seminari de l'Institut trobem la següent exposició en català a càrrec del Dr. Àngel A. Juan, del Departament de Matemàtica Aplicada I (EPSEB-UPC)

El pàncrees artificial: un enfocament tecnològic al tractament de la diabetis

Accés obert
19 de nov. 2008
La diabetis és una malaltia crònica amb conseqüències molt greus que afecta un percentatge important
de la població, i la seva prevalença està augmentant. Es caracteritza per la destrucció de les cèl·lules
beta del pàncrees, productores de l’hormona insulina (diabetis tipus 1), o per una resistència a l’acció de
la insulina (diabetis tipus 2). El seu efecte principal és que provoca elevades concentracions de glucosa
a la sang. Això fa que, en molts casos, el diabètic depengui d’un subministrament extern i continuat
d’insulina.
En els darrers anys, els dispositius per a la mesura contínua de glicèmia i les bombes d’insulina han
esdevingut tecnologies madures, i permeten albirar el desenvolupament en els propers anys de
l’anomenat pàncrees artificial, que ha de suposar una millora substancial en la qualitat de vida del
malalt. Un pàncrees artificial és un dispositiu que consta d’un sensor continu de glicèmia, una bomba
d’insulina i un algoritme de control que subministra la dosi d’insulina necessària per a mantenir els
nivells de glucosa a la sang dins dels valors establerts. Això ho ha de poder fer tant en situacions de
repòs o dormint, per exemple després dels àpats, com en el moment de fer un esforç físic o en
situacions d’estrès.
En aquesta conferència es presentaran els resultats de la recerca feta en el grup Modelització,
Identificació i Enginyeria de Control (MiceLab) de la Universitat de Girona, en col·laboració amb
diversos hospitals i centres de recerca de Catalunya i dels Estats Units.

L’impacte visual de les obres públiques al territori

Accés obert
12 de nov. 2008
Conferència realitzada el dia 12 de novembre de 2008 dins del cicle "L'impacte de l’enginyeria civil sobre el territori".
Modest Batlle, Catedràtic d’universitat, enginyer de camins, canals i ports (ETSICCP, Madrid, 1964) i Dr. enginyer de camins, canals i ports (ETSICCP, Madrid, 1971).
La conferència, amb uns 30 o 40 exemples, té per objecte mostrar l'impacte de l'obra pública a la perspectiva visual del territori per part dels ciutadans. Es pretén fer palès que a banda d'una funcionalitat clàssica, existeix una funcionalitat visual; impacte ambiental que cal considerar.

Naturaleza y acción humana. El plan del río Pilcomayo

Accés obert
5 de nov. 2008
Naturaleza y acción humana. El plan del río Pilcomayo (Argentina, Bolivia, Paraguay, U.E.): Ingeniería Civil y desarrollo
Conferència realitzada el dia 15 d'octubre de 2008 dins del cicle "L'impacte de l’enginyeria civil sobre el territori".
Fernando Zárate, Professor d’Aprofitament dels Recursos Hídrics, Universidad de La Plata (Argentina).
Exdirector de l’entitat gestora del ‘Proyecto de Gestión Integrada y Plan maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo’ (UE - Comisión Trinacional).
La cuenca del río Pilcomayo, que se halla situada en el territorio de tres países vecinos (Argentina, Bolivia y Paraguay) tiene una superfície de 270.000 km2 y está habitada por aproximadamente 1.322.000 personas. Su gran extensión implica características geográficas, hídricas, ambientales y culturales muy variables. Abarca desde la Cordillera de los Andes hasta las llanuras del Chaco. Se expondrán los avances logrados por los tres países con la ayuda de la Unión Europea, durante los seis años de desarrollo del Proyecto de Gestión Integrada de la Cuenca del río Pilcomayo.

Bioimpedància: una eina per a l'estudi dels teixits biològics i la diagnosi mèdica

Accés obert
30 d’oct. 2008
La impedància elèctrica és la oposició que presenta un material al pas del corrent elèctric altern.
La seva mesura dóna informació sobre aquelles propietats del material que es poden associar a la
conducció elèctrica. En el cas concret dels materials biològics aquestes propietats són
bàsicament la conductivitat dels medis intra i extra cel·lulars i el caràcter aïllant de la
membrana. D’aquí es desprenen múltiples aplicacions, que van del seguiment de cultius cel·lulars a
la caracterització de mostres de teixit. De la detecció d’estats anòmals en òrgans (isquèmia,
edema, tumors) a la obtenció de paràmetres globals del cos humà, com ara la distribució de fluids
o la proporció d’aigua, greix i matèria magra. De la simple detecció de canvis de volum (respiració,
acumulació de líquids) fins a la obtenció d’imatges tomogràfiques basades en la mesura de la
impedància elèctrica entre múltiples parells d’elèctrodes situats a la perifèria del cos. El
principal avantatge d’aquesta tècnica és el seu baix cost i el fet que no és invasiva ni destructiva.
Es presentaran, de manera simplificada, les bases de la tècnica, de la instrumentació associada i
les aplicacions biomèdiques més rellevants.